REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „RE BON” 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „RE BON”, zwanej dalej „Promocją”, jest P.U.H.P. AMBIT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-186), przy ul. Jaracza 1, NIP: 5420206840. zwana dalej „Organizatorem”.

2. Celem Promocji jest zachęcenie społeczeństwa do proekologicznych działań polegających na oddawaniu zużytych pojazdów do legalnie działających stacji demontażu zmniejszając tym samym funkcjonowanie szarej strefy, a także budowanie stałej bazy Klientów korzystających z usług oferowanych przez prowadzone Stacje Demontażu pod następującymi adresami:

  • Stacja Demontażu w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 27
  • Stacja Demontażu w Ełku, ul. gen. W. Sikorskiego 34C
  • Stacja Demontażu w Łochowie, ul. Fabryczna 26

3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 stycznia 2021 do odwołania.

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.

5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 

§2 NAGRODY

1. W Promocji zostanie przyznanych łącznie 10000 nagród (dalej: „Pula Nagród) w postaci bonu premiowego o wartości 200 zł, które uznane będzie jako dodatkowa premia przy kolejnym korzystaniu z usług wybranej Stacji Demontażu wymienionych w §1 pkt.2.


2. Bon premiowy wydawany jest na okaziciela.

 

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych a także przedsiębiorców, korzystających z usług oferowanych przez Stację Demontażu wymienione w §1 pkt.2.

2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora jak również członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Udział w Promocji jest dobrowolny.

4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskaniu Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:

  • przekazać do wybranej Stacji Demontażu wymienionej w §1 pkt.2 prowadzonej przez Organizatora pojazd kompletny (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2006 w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego, Dziennik Ustaw 58, Poz. 407),
  • odebrać Nagrodę w punkcie Obsługi Klienta wybranej Stacji Demontażu, do której Uczestnik dokonał przekazania pojazdu.

5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie dobrowolne zgłoszenie się Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).

6. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w akcji i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość Nagród.

7. Wydawanie Nagród w punkcie Obsługi Klienta wybranej Stacji Demontażu odbywać się będzie zgodnie z godzinami otwarcia punktów Obsługi Klienta Stacji Demontażu.

8. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez pracownika Punktu Obsługi Klienta, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki Promocji.

9. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród.


 

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje w formie pisemnej dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie do Punktu Obsługi Klienta wybranej Stacji Demontażu.

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

3. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
  

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.ambit.pl jak również w punktach Obsługi Klienta Stacji Demontażu, w których wydawane są nagrody w Promocji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Ten tekst możesz zmienić w zakładce konfiguracja, pozycja: tracking_pl